।। श्रीहरिः ।।
11 jan. 2012_गुरु बननेका अधिकार किसको