।। श्रीहरिः ।।
26 May 2012_भक्तिकी अलौकिक विलक्षणता