।। श्रीहरिः ।।

14 July 2012_ मानव-जीवनका उद्देश्य