।। श्रीहरिः ।।
10 Sept. 2012_सत्यकी स्वीकृतिसे कल्याण