।। श्रीहरिः ।।
29 May 2012_भक्तिकी अलौकिक विलक्षणता