।। श्रीहरिः ।।

30 May 2012_भक्तिकी अलौकिक विलक्षणता